ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

Серія "Економіка, менеджмент, маркетинг"

Правила для авторів

Вимоги до оформлення статей у фаховий збірник

Вісник Університету «Україна»

Мова статті – українська.  Обсяг 10-15 сторінок.

Текстовий редактор – MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 пункти, вирівнювання – по ширині, поля: верхнє, нижнє і праве – 20, ліве – 25 мм.

Порядок оформлення cтатті:

1.  УДК  у лівому верхньому кутку,

2.  Прізвище та ініціали, науковий ступінь та вчене звання у правому верхньому кутку;

3.  Назва статті посередині великими жирними літерами.

4.  Анотації українською, російською, англійською мовами та ключові слова до них. Обсяг кожної анотації 1000 друкованих знаків. Анотації англійською: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2#sthash.qLw8krVN.dpuf

5.  Вимоги до структури статті

-    вступ (постановка загальної проблеми та її зв'язок з важливими практичними завданнями);

-   вихідні передумови: аналіз останніх досягнень і публікацій, виділення актуальних і невирішених раніше питань загальної проблеми, якій присвячено статтю;

-    мета статті (постановка завдання);

-    виклад методики і результатів дослідження;

-    висновки;

-   список використаних джерел (посилання робити у квадратних дужках, вказуючи номер джерела і через кому сторінку, наприклад [1,45]). Список  використаних джерел іншими мовами - в транслітерації романською абеткою!!!!   

Складання списку літератури англійською: http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Для перекодування російської  кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

6. Обов’язково подати англомовний реферат статті обсягом до 4000 знаків. 

7. У лівому нижньому кутку зазначити дату подання статті до редакції. 

 

Вартість однієї сторінки –  25 грн. Реквізити для перерахування благодійного внеску: одержувач – ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», р/р № 2600900021212 в ПАТ КБ «Хрещатик» м. Києва, МФО 300670, Код 30373644;  призначення платежу (для фізичних та юридичних осіб) – благодійний внесок від (вказати Ваше П.І.Б., чи назву юридичної особи) без ПДВ.

Для аспірантів, здобувачів та авторів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника/провідного фахівця відповідної наукової галузі

На окремому аркуші подаються відомості про автора.

 

ЗРАЗОК

 

УДК  123.456:789                                                            В.П.Осипенко, доктор педагогічних наук, професор

ПРОБЛЕМА ЗДІБНОСТЕЙ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

В.П.Осыпенко,

доктор педагогических наук,

профессор

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

 

V.P. Osypenko,

Ph D (Pedagogical Sciences, professor)

НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

 

Анотація

Текст анотації українською мовою

Ключові слова: українською мовою

Текст статті

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Аннотация

Текст аннотации на русском языке

Ключевые слова: слова на русском языке

 

Summary

English summary

Key words: words in English